Sadašnjost

Neki bi rekli da je Zvijezda u potpunosti devastirana. No kakva je zapravo situacija? Svjedoci smo nekoliko obnova od kojih se trenutno najviše ističe obnova nekadašnje vojarne “Ban Josip Jelačić” koja će biti pretvorena u sveučilišni kampus. Također tu se nalazi i zgrada MUZA – mala urbana zajednica u kojoj su se smjestile udruge koje svakodnevnim aktivnostima oplemenjuju razvoj lokalne zajednice, ali i čitavog društva. Ako tu i tamo malo zalutate u male uličice unutar Zvijezde, možete vidjeti i uređene kuće, koja na žalost stoji do druge koja je u potpunom raspadanju. Izlazeći iz tih uličica, dolazite na nekada glavni trg koji je okružen bivšim vojnim zgradama u poprilično lošem stanju. Jedino što se ističe to je Crkva presvetog trojstva. Malo iza ugla nalazi se Radićeva. Nekada je bila glavna ulica u kojoj su se nalazili brojni obrti i trgovine što je danas rijetkost. Prolazeći Radićevom možemo vidjeti par novih kafića, knjižnicu i čitaonicu za djecu, Trgovačko ugostiteljsku školu, pa opet malo ruševina i tako sve do kraja. Zapravo, prolazeći kroz Zvijezdu, možemo vidjeti sukob “starog i novog”. No tko je odgovoran za stanje u Zvijezdi? Neki kažu Grad, neki kažu privatni vlasnici. A građani, imaju li i oni odgovornost u svemu?

Namjena građevina unutar Zvijezde

image016

Analiza zgrada

analiza zgrada

Vrijeme izgradnje

podjela

Trenutna situacija:

Ključni dokumenti za obnovu Zvijezde zasigurno su urbanistički plan uređenja i plan upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom. Iako je urbanistički plan uređenja zanimljiv većinom samo struci, važan je alat za obnovu Zvijezde, a njegova je izrada dugotrajan proces.

Obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja Zvijezda utvrđena je Generalnim urbanističkim planom Karlovca. On ima zadaću utvrditi odnose namjena i uvjete uređenja prostora za te namjene na temelju analize sadašnjeg stanja, povijesnog razvoja i projekcije budućeg, uz osnovnu pretpostavku da jezgra treba i dalje zadržati višenamjenski karakter.

Njegov obuhvat od 34 hektara čini prostor unutar vanjskog dijela obrambenog sustava (glasija i šančevi), koji su s vremenom transformirani u zelene površine te izgrađeni okoliš, 205 zgrada smještenih u pravilnim blokovima koje omeđuje ulice i trgovi. Većina zgrada unutar Zvijezde je dotrajala. Ukupno osam zgrada je iz 16. i 17. stoljeća, 90 iz 18. stoljeća, a ukupno 50 je izrazite vrijednosti. Ono što je zajedničko većini građana jest stav da je i dalje nužno zadržati kontinuitet života u Zvijezdi, no potrebno je voditi računa i o tome koji su zahvati dozvoljeni, a da se ne naruše svojstva kulturnog dobra što podrazumijeva očuvanje povijesnog stanja najvrednijih povijesnih elemenata i to: dijelova obrambenog sustava; povijesne parcelacije; kontinuiteta uličnih poteza, trgova, perivoja i predvrtova; mrežu ulica; tocrtne gabarite blokova; cjelovitost povijesnih građevina; visina gradnje i drugo. Na ovom prostoru svi zahvati uvjetovani su prethodnim arheološkim i konzervatorskim istraživanjima.

Što se tiče prometa unutar Zvijezde, postoje različita mišljenja koja su građani već nekoliko puta iznijeli. Međutim, ova tema je posebno osjetljiva te zahtjeva sveobuhvatne analize.

Urbanistički plan predstavlja nužni okvir koji će dati potrebne parametre za gradnju i uređenje te omogućiti realizaciju planiranih zahvata. Ono s čime se većina slaže, a primjeri dobre prakse pokazuju, jest da su prostori povijesnih središta zahvalan okvir za smještaj raznih kulturnih, upravnih i društvenih funkcija.

Generalni urbanistički plan posebno naglašava kako urbanističkim planom uređenja treba:

afirmirati Zvijezdu kao centar grada s povijesnim urbanim vrijednostima,

-osigurati obnovu Zvijezde (urbanističku, arhitektonsku, demografsku, kulturnu, prometnu i slično) te omogućiti povratak stanovništva i uvođenje aktivnosti koje neće ugrožavati kulturna dobra, nego ih unapređivati na suvremen i aktivan način,

-utvrditi sustav postojećih i planiranih šetnica te ih povezati s okolnim gradskim prostorima i važnim gradskim ambijentima,

-posebnu pažnju posvetiti rekonstrukciji bedema i šančeva Zvijezde, uređenju Trga bana J. Jelačića i gradnji centralne garaže ispod njega, popunjavanju i dovršavanju povijesnih blokova Zvijezde i interpolacijama u povijesnim blokovima Zvijezde.

Prostor unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Zvijezde treba planirati kao prostor mješovite, stambeno-javne namjene od iznimnog značaja za širi prostor grada koji u planskim dokumentima ima status gradskog projekta, što podrazumijeva urbanistički i arhitektonski vrsna rješenja. Unutar mješovite namjene predviđa se gradnja stambenih zgrada; javnih i društvenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih te drugih građevina koje nadopunjuju njihovu djelatnost, potrebne infrastrukture te perivoja, šetališta i dječjih igrališta.

Dijelovi obrambenog sustava Zvijezde (šančevi, dijelovi utvrde, glacis) zadržavaju svoju namjenu perivojnih i pejzažnih površina koje i danas vidljivo oslikavaju šesterokraku zvijezdu povijesnoga grada.

Urbanističkim planom uređenja bit će definirani uvjeti gradnje novih građevina, zamjenskih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina koje su pojedinačna kulturna dobra i/ili se nalaze na površini koja je kulturno dobro.

Dok se ne izradi Urbanistički plan uređenja Zvijezde, zahvati se odobravaju temeljem odredbi Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca i uz posebne uvjete koje utvrđuje tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara – Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu. Bitno je naglasiti da posebni uvjeti mogu odstupiti od ostalih uvjeta utvrđenih Generalnim urbanističkim planom.

 

U svibnju 2015. godine, Urbanistički plan uređenja Zvijezde, još uvijek nije donesen. Informacije o njegovom razvoju možete pronaći na stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr.

Sadašnje slike

radiceva devastated building 220px-Zgrada_Gradskog_polgavarstva_Karlovac220px-Palača_Generalata_-_Veleučilište_Karlovac 

Sve aktivnosti/programe i projekte koji će se provoditi u Zvijezdi, možete pratiti na ovim internetskim stranicama